04. Fevereiro 2018 - 11:11 até 14:11

FRÜH's BrauhausSitzung, alemão, Domingo, 04. Fevereiro 2018

Hätzliche Enladung zo d'r eetzte FRÜH's BrauhausSitzung
am Sonndach, däm 4. Februar 2018 öm 11.11 Uhr em FRÜH am Dom, Wappensaal

Mer han en herrliche, urkölsche Fastelovendssetzung met ech kölsche Redner, Krätzjessänger un Musiker zosammejefrönselt! Et tredde nur Künstler em Projramm op, die noch wesse dat mer Kölsch nit nur drinke, nä, dat mer Kölsch och jot un jän spreche & singe kann! Un dozo han sich noch e paar vun de Rude un vun de Appelsine- Funke anjesaht...

Also: nit lang övverlaat - metjemaht! Entrett: 27,00 Euro inkl. e Bejrößungskölsch

Kartenvorverkauf beim diensthabenden Restaurantleiter im Brauhaus Früh am Dom

FRÜH's BrauhausSitzung

Encontrar mais eventos em torno de você
Obter recomendações de eventos com base em seu gosto Facebook. Obtê-lo agora!Mostre-me os eventos adequados para meAgora não