لو كنت ساحراً ... ماذا ستغير في العالم, في كل مكان, Terça, 25. Dezembro 2018

على فرض أنك امتلكت عصاً سحرية
تستطيع أن تغير فيها شيئاً واحداً في هذا العالم
ماذا ستفعل ؟؟!

لو كنت ساحراً ... ماذا ستغير في العالم

Frita Comigo ?

Sexta 31. Agosto 2018
Sexta 07. Setembro 2018
Domingo 26. Agosto 2018
Quarta 12. Setembro 2018
Sábado 08. Setembro 2018
Sexta 07. Setembro 2018
Encontrar mais eventos em torno de você
Obter recomendações de eventos com base em seu gosto Facebook. Obtê-lo agora!Mostre-me os eventos adequados para meAgora não